Vlerick business school M&A monitor 2024

Introductie:

Afgelopen woensdag vond in Brussel opnieuw de Vlerick M&A Market Monitor plaats. Aquis had het genoegen dit evenement bij te wonen. De M&A Market Monitor is een jaarlijks academisch onderzoek dat zich richt op de belangrijkste inzichten in de huidige M&A-markt en een terugblik biedt op het afgelopen jaar. Daarnaast worden de vooruitzichten voor de nabije toekomst, zoals bijvoorbeeld macro-economische en geopolitieke trends die een invloed hebben op de M&A-markt, besproken.

Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd en biedt inzichten van verschillende Belgische M&A-experts. Dit jaar nam ook Aquis alweer deel aan de enquête, samen met 137 andere M&A-experts. 63% van de respondenten zijn professionals die werken aan deals met een deal value tussen de 0 en 20 miljoen EUR, een gebied waarin Aquis zich specialiseert.

De evolutie van de Belgische M&A markt:

Alvorens in te gaan op de verschillende conclusies uit het onderzoek, werpen we graag een blik op de wereldwijde M&A-markt. Het aantal deals per jaar blijft de dalende trend voortzetten die begon na het recordjaar 2021, hoewel deze trend voornamelijk zichtbaar is bij grotere deals. Niettegenstaande het feit dat de Belgische markt aanvankelijk veerkrachtiger bleek, tonen de resultaten van de enquête ook een sterk dalende trend in België in 2023. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de vele huidige onzekerheden en de gestegen rente. De nabije toekomst ziet er echter rooskleuriger uit dankzij een stijging in het aantal deals in het eerste kwartaal van 2024. Bovendien verwacht 81% van de respondenten niet dat de dalende trend van de afgelopen jaren zich in 2024 zal voortzetten.

In de onderstaande grafiek is de dalende trend duidelijk zichtbaar. Maar liefst twee op de drie respondenten melden een afname in het aantal transacties, en 45% van alle respondenten geven een daling van meer dan 10% aan. Zoals hierboven reeds besproken, is de dalende trend vooral merkbaar bij grotere deals. Maar liefst 96% van de respondenten die gespecialiseerd zijn in deals van meer dan 50 miljoen euro, ervaren deze trend. Daarnaast valt op dat de dalende trend meer uitgesproken is bij private equity-investeerders dan bij strategische kopers (concurrenten, klanten, leveranciers, etc).

De ondervraagde M&A-experts zijn echter optimistisch over de toekomst en voorspellen een verbetering voor alle dealsegmenten in 2024. De helft van de respondenten verwacht een toename van het aantal transacties in 2024, terwijl slechts één op de vijf een verdere daling verwacht in de het aantal deals.

Valuation parameters:

In 2023 vonden transacties plaats tegen een gemiddelde EBITDA-multiple van 6.4, wat een lichte daling betekent ten opzichte van de gemiddelde multiple van het voorgaande jaar. Transacties binnen de groottecategorie van €5-€20 miljoen toonden een daling van de multiple van 0.6. De multiples voor transacties van minder dan € 5 miljoen zijn echter de afgelopen 4 jaar opmerkelijk stabiel gebleven, met een lichte stijging van 0.1 ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit illustreert dat, naast het aantal deals, de prijsstelling ook robuuster is geweest voor kleinere transacties.

Daarnaast leverden de respondenten ook input voor het weergeven van de waargenomen multiples per sector (zie grafiek hieronder links). Kennisintensieve en snelgroeiende sectoren zoals de technologiesector en farmaceutica melden traditioneel de hoogste multiples. Ook sterk gereguleerde en door innovatie gedreven sectoren zoals gezondheidszorg en telecommunicatie vertonen verhoogde multiples. Opvallend is dat de multiple in de zakelijke dienstverlening met 0.5 is gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Bedrijven die actief zijn in kapitaalintensieve of minder snel groeiende sectoren zoals detailhandel, transport en logistiek, en bouw staan onderaan deze lijst. Over het algemeen sluit de relatieve rangschikking van elke sector nauw aan bij de monitor van vorig jaar.

Op de grafiek hieronder (rechts) worden ook de verschillen tussen segmenten qua transactiewaarde gerapporteerd.

Deal financing:

Het jaarlijkse onderzoek van Vlerick behandelt ook de financieringsmethoden van overnames. Financiële kopers (private equity spelers, family offices, enz.) hebben de neiging om een iets groter deel van de transactieprijs met vreemd vermogen te financieren dan met eigen vermogen. Financiële investeerders financieren transacties gemiddeld voor 54% met schuld gerelateerde financieringsvormen, wat iets hoger is dan bij strategische kopers, waar dit percentage 49% bedraagt. Deze trend is met name uitgesproken bij dealsegmenten kleiner dan €5 miljoen en tussen €20 en €50 miljoen.

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat typisch 3,2 keer de EBITDA geleend zou kunnen worden bij externe partijen voor de financiering van acquisities in 2023, en dit tegen een gemiddelde rente van 4,7%.

Hoewel vorig jaar in het onderzoek werd verwacht dat het aantal deals met een variabele prijsstelling (vendor loan en/of earnout) sterk zou stijgen in 2023 gezien de vele onzekerheden en de stijgende rente, blijkt dit effect niet volledig uit de resultaten van het afgelopen jaar. Historisch gezien is het gebruik van zowel earnouts als vendor loans vrij stabiel gebleven, alsook in 2023. Er werd echter wel een stijging waargenomen in het aantal vendor loans bij transacties met een waarde van minder dan €1 miljoen. Terwijl het aantal transacties waarbij een vendor loan werd overeengekomen in dit segment (<€1 miljoen) nog 7% bedroeg in 2022, steeg dit naar 22% in 2023. Deze stijgende trend werd niet waargenomen bij earnouts.

Impact van de gestegen rente:

De impact van stijgende rentetarieven als gevolg van een strakker monetair beleid sinds de zomer van 2022 heeft een belangrijke impact op verschillende facetten van de M&A-markt. Hoewel slechts 47% van de respondenten de toegenomen kosten van schuldfinanciering duidelijk koppelt aan de afname van het aantal deals op jaarbasis, constateert 59% een negatief effect op waarderingen en gebruikte multiples (weliswaar in beperkte mate - zie de grafiek hieronder). Respondenten geven ook aan dat er minder gebruik wordt gemaakt van schuld voor overnamefinanciering en dat er meer vertrouwd wordt op organische groei in plaats van groei door overnames.

ESG en data analytics (AI):

Het staat buiten kijf dat thema's zoals ESG en data-analyse steeds belangrijker worden binnen de M&A-markt.

De resultaten uit het onderzoek van Vlerick tonen het toegenomen belang aan van ESG-factoren in verschillende fasen van het transactieproces. De implementatie van ESG in een transactieproces ondergaat momenteel een shift van ‘nice-to-have’ naar ‘must-have’. Academisch onderzoek bevestigt het belang van duurzaamheids-overwegingen in deal-making, waarbij ESG-factoren vaak een positieve correlatie vertonen met financiële prestaties.

De toenemende prominentie van ESG in bedrijfsstrategieën wordt steeds duidelijker, waarbij maar liefst 84% van de financiële investeerders nu ESG-criteria opneemt in hun investeringsbeleid. Dit markeert een aanzienlijke toename ten opzichte van de 38% die werd gerapporteerd in de vorige editie van de monitor. De bevindingen uit het onderzoek benadrukken duidelijk de relevantie van ESG-elementen tijdens de eerste fasen van de M&A-cyclus, met name bij de ontwikkeling van de acquisitiestrategie en het screenen en identificeren van doelwitten. Ook tijdens het due diligence onderzoek wordt alsmaar meer rekening gehouden met ESG-factoren (zie grafiek hieronder).

Net zoals de implementatie van ESG-factoren, wordt de implementatie van data analytics, Artificial Intelligence en automated machine learning steeds belangrijker in M&A. Net zoals het geval is bij de implementatie van ESG standaarden, wordt voornamelijk gebruik gemaakt van data analytics in de beginstadia van de M&A-cyclus. De fase van het screenen en identificeren van doelwitten wordt naar voren geschoven als de belangrijkste fase waarin data analytics het meest cruciaal wordt geacht. Ook in het due diligence onderzoek als voor valuations wordt alsmaar meer gebruik gemaakt van data analytics.

De voornaamste reden waarom nog niet iedereen data analytics implementeert doorheen de M&A-cyclus is gezien de beperkte toegang tot relevante data. Daarnaast is het bekomen van kwalitatieve en vertrouwelijke data alsook het tekort aan kennis en expertise omtrent data analytics één van de voornaamste redenen waardoor nog niet dermate gebruik gemaakt wordt van data analytics doorheen een klassiek M&A proces.

Bent u op zoek naar een partner in uw overnamebegeleiding?

Aquis kan u bijstaan met:

  • Begeleiding aan verkoopzijde van waardering en de opmaak van een informatie memorandum tot de effectieve overdracht van de aandelen;
  • Begeleiding aan aankoopzijde vanaf de bespreking van de investeringscriteria en strategische objectieven tot het ondertekenen van de deal;
  • Opmaak van een onafhankelijke waardering;
  • Begeleiding bij de financiering van investeringsprojecten en negotiaties met de bank
2 nieuwe stagiairs versterken het Aquis team
2 nieuwe stagiairs versterken het Aquis team Lees meer
Welkom Simon Coene
Welkom Simon Coene Lees meer
Aquis verwelkomt twee nieuwe stagiairs
Aquis verwelkomt twee nieuwe stagiairs Lees meer
Aquis verwelkomt een nieuwe stagiair
Aquis verwelkomt een nieuwe stagiair Lees meer